องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เวปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ+++
 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนมีคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถิ่นเกษตรปลอดสาร "
 
พันธกิจ
การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ให้สอดคลองกับวิสัยทัศน์ บนหลักการของ
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้
1.สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดี อยู่ดี
มีคุณภาพซีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอุับัตเหตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยู่รวมกันอย่างสันติสุข มีัวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
 
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคนไทย
ขยายหลักประกันสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขา่การผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง สามารถป้องกันและรองรับผลกระทบ และความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเิกิดขึ้นในอนาคต
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะความสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
 
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty