องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  ศูนย์ข้อมลข่าวสาร
 
 
โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้าง การจัดการในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
  สรุปอำนาจหน้าที่    
  สถานที่ติดต่อ    
  กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ    
  ประกาศ กขร. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส่    
       
 
การจัดหาพัสดุ
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ    
  แผนการจัดหาพัสดุ    
       แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563    
  สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน    
    ประจำปีงบประมาณ 2563    
      พฤษภาคม 2563    
      เมษายน 2563    
      มีนาคม 2563    
      กุมภาพันธ์ 2563    
      มกราคม 2563    
      ธันวาคม 2562    
      พฤศจิกายน 2562    
      ตุลาคม 2562    
    ประจำปีงบประมาณ 2562    
      กันยายน 2562    
      สิงหาคม 2562    
      กรกฎาคม 2562    
      มิถุนายน 2562    
      พฤษภาคม 2562    
      เมษายน 2562    
      มีนาคม 2562    
      กุมภาพันธ์ 2562    
      มกราคม 2562    
      ธันวาคม 2561    
      พฤศจิกายน 2561    
      ตุลาคม 2561    
       
       
การให้บริการประชาชน
  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน    
  ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน    
       ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561    
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน    
 
 
การบริหารงานของหน่วยงาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน    
  แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563    
  แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562    
       
       
การบริหารงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
       
       
การบริหารงานบุคคล
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร    
     รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง    
  รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา    
     ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
  มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร    
       
       
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี    
  รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี    
  ปีงบประมาณ 2563    
  กองคลัง (รอบ 6 เดือน)    
  กองการศึกษา ฯ (รอบ 6 เดือน)    
  กองช่าง (รอบ 6 เดือน)    
  สำนักปลัด (รอบ 6 เดือน)    
       
  ปีงบประมาณ 2562    
  กองคลัง (รอบ 12 เดือน)    
  กองการศึกษา ฯ (รอบ 12 เดือน)    
  กองช่าง (รอบ 12 เดือน)    
  สำนักปลัดฯ (รอบ 12 เดือน)    
       
  ประกาศ เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง    
 
       
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    
  สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์    
    สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนช ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 2/2563    
    สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนช ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 1/2563    
    สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนช ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 4/2562    
    สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนช ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 3/2562    
    สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนช ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 2/2562    
    สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนช ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 1/2562    
       
 
สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์
  สรุปผลการเข้าใช้บริการ    
  รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 4/2563    
  รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 3/2563    
    รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 2/2563    
    รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 1/2563    
    รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 4/2562    
    รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 3/2562    
    รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 2/2562    
    รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ไตรมาสที่ 1/2562    
       
          
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เขาสามสิบอิเล็กทรอนิกส์
       
     
  สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ประจำปี 2563    
  สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.เขาสามสิบ ประจำปี 2562    
       
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
โครงสร้าง อบต.  
การจัดหาพัสดุ  
การให้บริการประชาชน  
การบริหารงานของ อบต.  
การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.  
ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม  
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เขาสามสิบ ทางอิเล็กทรอนิกส์  
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
     
   
     
สถิติการเข้าชม  
  free website hit counters    
     
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty