องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  สรุปผลการดำเนินโครงการ
 
 
ปีงบประมาณ 2563
       
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ [ ] 4,875 Mb
ครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ ] 6,611 Mb
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุันัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ ] 12,677 Mb
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ปี 2563 [ ] 7,089Mb
โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 8,744Mb
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม [ ] 6,258Mb
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 [ ] 5,061Mb
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน [ ] 5,011Mb
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ ] 4,207Mb
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลเขาสามสิบ [ ] 3,742Mb
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นตำบลเขาสามสิบ [ ] 2,046Mb
กิจกรรมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2563 [ ] 7 Mb
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล [ ] 5Mb
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย [ ] 5Mb
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจักสานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ [ ] 3,486Mb
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า [ ] 2Mb
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต [ ] 3Mb
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง [ ] 8Mb
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม [ ] 3Mb
 
ปีงบประมาณ 2562
โครงการ "เขาสามสิบ ดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ" 2562 [ ] 7 Mb
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้สูง อายุตำบลเขาสามสิบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] 3 Mb
โครงการทันตกรรมทุกกลุ่มอายุ ตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] 7 Mb
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2562 [ ] 5 Mb
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ฯ ปี 2562 [ ] 5 Mb
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ปี 2562 [ ] 3 Mb
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฯ ปี 2562 [ ] 8 Mb
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของซีวิต ปี 2562 [ ] 3 Mb
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า ปี 2562 [ ] 2 Mb
โครงการส่งเสริมการจักรสานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปี 2562 [ ] 2 Mb
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [ ] 5 Mb
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเขาสามสิบ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 [ ] 5 Mb
โครงการจัดงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 [ ] 8 Mb
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ปี 2562 [ ] 7 Mb
โครงการ7วันอันตราย ปี 2562 [ ] 13 Mb
โครงการจิตอาสา ปี 2562 [ ] 13 Mb
โครงการซ้อมแผนผู้ประสบอุบัติภัยทางท้องถนน ปี 2562 [ ] 10 Mb
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปี 2562 [ ] 74 Kb
โครงการฝึกทบทวน อฟปร. ปี 2562 [ ] 82 Kb
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562 [ ] 87 Kb
โครงการป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2562 [ ] 11 Mb
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด [ ] 4 Mb
โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ปี 2562 [ ] 2 Mb
โครงการส่งเสริมก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 [ ] 17 Mb
ครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง ปี 2562 [ ] 5 Mb
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562 [ ] 6 Mb
โครงการเรียนรู้ตามหลักเศรษกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน ปี 2562 [ ] 8 Mb
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2561 [ ] 4 Mb
       
       
       
       
       
       
   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
ข้อมูลอื่น ๆ  
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty