องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
 
 
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี    
  ปีงบประมาณ 2560 17 Mb  
  ปีงบประมาณ 2561 17 Mb  
  ปีงบประมาณ 2562 17 Mb  
       
       
  รายงานผลโครงการดำเนินงาน    
  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ปี 63 17 Mb  
  กิจกรรมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 63 7 Mb  
  กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ปี 62 7 Mb  
  โครงการ7วันอันตราย ปี 62 13 Mb  
  โครงการจิตอาสา ปี 62 13 Mb  
  โครงการซ้อมแผนผู้ประสบอุบัติภัยทางท้องถนน ปี 62 10 Mb  
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปี 62 74 Kb  
  โครงการฝึกทบทวน อฟปร. ปี 62 82 Kb  
  โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 62 87 Kb  
       
       
  รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน    
  คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล 87 Kb  
  ปีงบประมาณ 2561    
  หนังสือส่ง 87 Kb  
  แบบ ปอ.1 87 Kb  
  แบบ ปอ.2 87 Kb  
  แบบ ปอ.3 87 Kb  
  แบบ ปย. 1-ธ 87 Kb  
  ปีงบประมาณ 2562    
  หนังสือส่ง 87 Kb  
  แบบ ปอ.1 87 Kb  
  แบบ ปอ.2 87 Kb  
  แบบ ปอ.3 87 Kb  
  แบบ ปย. 1-ธ 87 Kb  
       
       
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง    
  ประเภทบริหารท้องถิ่น    
  นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) 87 Kb  
  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น    
  นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง) 87 Kb  
  นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) 87 Kb  
  นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) 87 Kb  
  นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) 87 Kb  
  ประเภทวิชาการ    
  นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 87 Kb  
  นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 87 Kb  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 87 Kb  
  นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 87 Kb  
  นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 87 Kb  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 87 Kb  
  นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 87 Kb  
  นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 87 Kb  
  ประเภททั่วไป    
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 87 Kb  
  นายช่างโยธา 87 Kb  
  เจ้าพนักงานธุรการ 87 Kb  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 87 Kb  
  เจ้าพนักงานพัสดุ 87 Kb  
  นายช่างไฟฟ้า 87 Kb  
  โครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
  โครงสร้างหน่วยงาน 87 Kb  
  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 87 Kb  
       
       
  ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน    
  ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร    
  ทะเบียนประวัติข้าราชการ อบต.เขาสามสิบ 87 Kb  
  ทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง อบต.เขาสามสิบ 87 Kb  
       
       
  แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง    
  แบบประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานจ้าง 87 Kb  
       
       
  แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน    
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 87 Kb  
  แบบประเมินความดีความชอบ 87 Kb  
       
       
  แบบบรรยายลักษณะงาน    
  แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่ง ปลัด อบต. 87 Kb  
  แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่ง รองปลัด อบต. 87 Kb  
  แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 87 Kb  
  แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่ง ผู้นิติกรชำนาญการ 87 Kb  
       
       
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ    
       
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
       
     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
     
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty