องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ผลงานกิจกรรม+++
 
  ผลงานกิจกรรม
 
               
               
               
กิจกรรมรักษ์โลก ลดขยะ การทำใบตองห่อเค้ก ใบตองห่อแซนวิส ในโครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทยใบตองกล้วย         กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้ ณ บ้านหนองโกวิทย์ ตำบลเขาสามสิบ  
               
  กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ         โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  
               
  โครงการเกษตรปลอดภัย ลด ละ เลิกการใข้สารเคมี         โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยใช้เองในชุมชน  
               
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ         โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะในครังเรือน  
               
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ         โครงการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดินดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
               
กิจกรรมการทำขนมเทียนมงคล นุ่มหนับ ในโครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทยใบตองกล้วย         กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  
ททททท              
กิจกรรมการทำข้าวเหนียวมูน สามหน้า ห้าสี ในโครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทยใบตองกล้วย         กิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมรมรากุมารี (อพ.สธ.)  
               
  กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร         กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  
               
กิจกรรมการทำข้าวต้มมัด ประสานรัก ในโครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทยใบตองกล้วย         จังหวัดเคลื่อนที่  
               
  กิจกรรมอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิทยากรจากปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว         ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  
               
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565       กิจกรรมการทำขนมกล้วยห่อใบตอง เหนียวหนึบหนับ ในโครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทยใบตองกล้วย  
               
  ประชุมสภา อบต.เขาสามสิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565         กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บ้านคลองสิบสาม ตำบลเขาสามสิบ  
               
ประชุมประชาคม       กิจกรรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปผ้าขาวม้า  
               
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"       กิจกรรมการทำขนมใส่ไส้ หรือขนมสอดไส้โบราณ ห่อใบตองกล้วย ในโครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทยใบตองกล้วย  
               
  17 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565      

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

 
               
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564       กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  
               
               
 
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty