องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ผลงานกิจกรรม+++
 
  ผลงานกิจกรรม
 
               
               
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564.            
               
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ลงพื้นที่จัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ       โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเฝ้าระวัง ป้องการ และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19)  
               
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564...       โครงการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเีรียนวัดพวงนิมิต...  
               
ตรวจรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...       โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ปี2564...  
               
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564...       โครงการซุมผู้เฒ่าเว่าความหลัง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564...  
               
โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564...       โครงการซุมผู้เฒ่าเว่าความหลัง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564...  
               
การประชุมยกร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว...       การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564...  
               
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563...       การตรวจราชการกรมฯติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล...  
               
โครงการซุมผู้เฒ่าเว่าความหลัง เดือน ธันวาคม 2563...       โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดเขาสามสิบ...  
               
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563...       โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ...  
               
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563...       โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 9 บ้านโคกมะกอก...  
               
วันพระราชทานรงชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...       ทำบุญเยี่ยมวัดคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม  
               
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หมู่ที่6 บ้านเนินตะแบก...       ทำบุญเยี่ยมวัดโคกมะกอก หมู่ที่ 9...  
               
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี2563...       ทำบุญเยี่ยมวัดเนินตะแบก หมู่ที่ 6...  
               
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เพื่ิอพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย...       การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเขาสามสิบ...  
               
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เพื่ิอพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564       ทำบุญเยี่ยมวัดเขาสามสิบ หมู่ที่ 4...  
               
ทำบุญเยี่ยมวัดขอนขว้าง หมู่ที่ 2...       พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ...  
               
ส่งมอบหน้ากากอนามัยเรียบร้อย ขอบคุณ พมจ.สระเเก้ว พี่ๆที่น่ารัก หมู่ที่ 1 เเละ หมู่ที่ 7 ด้วยนะครับ       กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  
               
นายจรัญ ขำสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ลงพื้นที่เยี่ยมเเละให้กำลังใจผู้พิการที่ยากไร้ เเละได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมห้องน้ำในครั้งนี้       ประชุมคณะกรรมการศูนย์คุ้มครองเด็กในระดับตำบล  
               
ทำบุญเยี่ยมวัดหนองโกวิท หมู่ที่ 7ี่...       นายก อบต.เขาสามสิบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้จำเป็นแก่ผู้ยากจน ยากไร้ ...  
               
โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ...       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาสามสิบและคณะได้มาตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน..  
               
ศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการบำบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ...       นายก อบต.เขาสามสิบ ร่วมกับ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 เเละเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเตียงนอนให้ผู้สูงอายุที่ยากคน ยากไร้ เเละตรวจเยี่ยมการซ่อมเเซมบ้านผู้สูงอายุยากจน ม.13  
               
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดบริการสาธารณะ...       ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย...  
               
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์...       ศึกษาดูงาน เรียนรู้ธรรมชาติบนความพอเพียง ความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์...  
               

กิจกรรมอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาลในหน่วยงาน...

      ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกัน...  
               
14 พฤษภาคม 2563 นายจรัญ ขำสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ พร้อมกับ ...       วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายจรัญ ขำสุขเลิศ นายก อบต.เขาสามสิบ นายคงฤทธิ์ จิราวัสน์ ผอ.รพ.สต.เขาสามสิบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...  
               
วันที่ 28 เมษายน 2563 นายจรัญ ขำสุขเลิศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบพร้อมปลัดองค์การบริหาร...       วันที่ 2 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ...  
               
วันที่ 5 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำเขาสามสิบได้จัดประชุมการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเขาสามสิบ ปี2563 ...       ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำเขาสาทสิบ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส...  
               
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจประจำเดือนมกราคม ...       อบต.เขาสามสิบ ร่วมกับ รพ.สต.เขาสามสิบ ได้เชิญ นางสาวอลิสา กีรติวศิน นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ...  
               
วันที่ 8 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ...       วันที่ 13-14 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์ ต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์...  
               
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายจรัญ ขำสุขเลิส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ และผู้นำได้เข้าร่วมกิจกรรม #ผู้ว่าฯพาปั่น เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว       วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจประจำเดือนมกราคม โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด...  
               
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายจรัญ ขำสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ / ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเขาสามสิบ...       กิจกรรมครูแดร์...  
               
โครงการส่งเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติด...       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ได้จัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น...  
               
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจประจำเดือนตุลาคม...       ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน...  
               
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุสลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...       โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้ง...  
               
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจประจำเดือนพฤศจิากยน โดยมี กิจกรรมทำความสะอาดวัดพวงนิมิต...       ประชุมการจัดเตรียมงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ครั้งที่ 20...  
               
 
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty