องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ผู้ก่อการดี+++
 
  งานพัสดุ
 
 
สัญญาจ้าง ปี2564
       
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงนิมิต-หนองคุ้ม-เขาฉกรรจ์-หนองใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม    
สัญญาจ้าง-โครงการขุดลอกคลองโคกมัน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ี 6 บ้านเนินตะแบก    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถถนดินหมู่้ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ    
สัญญาจ้าง-โครงการขุดลอกคลองช้างตาย หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม    
สัญญาจ้าง-โครงการขุดลอกคลองช้างตาย หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม    
สัญญาจ้าง-โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม    
สัญญาจ้าง-โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ    
สัญญาจ้าง-โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต    
สัญญาจ้่าง-โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์    
สัญญาจ้าง-โครงการขุกลอกคลองทรัพย์ - คลองจาน หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม    
สัญญาจ้าง-โครงการขุดลอกคลองทราย หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ    
สัญญาจ้าง-โครงกา่รก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.จำปี หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอีพวง หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิิมิต    
สัญญาจ้าง-โครงการต่อเติมโรงจอดรถน้ำ    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเอื้อเฟื้อ หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านน้ำอ้อม-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก หมู่้ที่ 6 บ้านเนินตะแบก    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายศูนย์เกษตร หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฟาร์มวัว หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายพ่อคูณ หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฟาร์มแพะ หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกลุ่มยายติ๋ม หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองทรัพย์-คลองจาน หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองโกวิท-เขาฉกรรจ์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิท    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท้ายหนองโกวิท หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิท    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกลุ่มหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลุงดม หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองหมี หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มช่างเกิด-ฝายน้ำล้น-สายรุ่งอรุณ หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย2/1-2/5 หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มสามสิบพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย1/1-1/3 หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย1/4-1/6 หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายพ่อขัน-บะโดน หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประปา หมู่ที่ 12 -ฝายน้ำล้น    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอบต.สุวิทย์-หนองอีแรม-ประปาการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสระประปา หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลังวัดโคกมะกอก หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคุ้มสุขสบาย หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบุญเรือง-คลองอุดมสุข หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประปา หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนางชูศรี-คลองโคกมัน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็ก ซอยนายอำคา ไชยจำ หมู่ที่1 บ้านโคกมัน    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสิบ    
สัญญาจ้าง-โครงการขุดลอกสระน้ำพร้อมล้อมรั้ว หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ    
สัญญาจ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก    
สัญญา้จ้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก    
  ปี2563    
       
สัญญาจ้าง-โครงการจ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านโคกมัน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน    
สัญญาจ้าง-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.18001 สายบ้านโคกมัน-ฝั่งคลอง    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโคกเิงิน หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม    
สัญญาจ้าง-โครงการวางท่อส่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง วางท่อ PVC หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 1 สายคลองสิบสามใต้ หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบะตองเสี้ยน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 1 สายสุขสบาย หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 1 สายเนินผาทอง หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 1 สายประปา หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดูู่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.สุวิทย์ ขอนรัง หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรายฉัตร หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเจริญสุข หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อบุญธรรม หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสูง หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองนาใน หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ    
  ปี 2562    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้า่นหนองคุ้ม    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย4 หมู่ที่ บ้านเขาสามสิบ    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านเขาสามสิบ-หนองใหญ่    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม (ซอยผู้ใหญ่จิต ศรีกะหวัน)    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม (ซอยสามแยกท้ายหมู่บ้าน)    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร    
สัญญจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก    
สัญญา้จ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง    
สัญญาจ้าง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางจำปี หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร    
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
       
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายอำคา ไชยจำ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน    
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติมโรงจอดน้ำ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)    
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมเครื่้องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564    
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุึก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน    
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอีพวง หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต    
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินถมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม ใ้ห้กับนางสาวเหลา จันทร์วิเศษ    
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม ให้กับนางบาน พันโท    
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม ให้กับนางสาวเหลา จันทร์วิเศษ    
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)    
ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำันักงาน (กองช่าง)    
ประกาศ-ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายพ่อคูณหมู่ที่ 5และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลุ่มยายติ๋ม    
ประกาศ-ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านน้ำอ้อม-ฝายน้ำล้นและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเอื้อเฟื้อ หมู่ที่ 10    
ประกาศ-ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลังวัดโคกมะกอก และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสระประปาหมู่ที่ 9    
ประกาศ-ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประปาหมู่ที่12-ฝายน้ำล้นและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายพ่อขัน-บะโดน    
ประกาศ-ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบุญเรือง-คลองอุดมสุขและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคุ้มสุขสบาย    
ประกาศ-ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนางชูศรี-คลองโคกมันและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายประปาหมู่ที่ 1    
ประกาศ-ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองโกวิทย์-เขาฉกรรจ์และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายท้ายหนองโกวิทย์    
ประกาศ-ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอบต.สุวิทย์-หนองอีแรม-ประปาการเกษตร    
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน    
       
       
       
       
       
       
       
       
บันทึกข้อความ
ราคากลางการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำัลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ    
       
       
       
ผู้้ก่อการดี  
เอกสารโครงการ  
คำสั่ง  
วาระการประชุม  
องค์ประกอบด้านนโยบาย  
การประชุมมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ  
แผนที่แหล่งน้ำเสี่ยง  
     
   
     
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty