องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++แผนพัฒนาท้องถิ่น+++
 
  แผนงานบุคลากร
 
ประกาศ
       
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพันกงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 194kb
       
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 345kb
ประกาศ ผลการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 276kb
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพันกงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ]  
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ ] 246kb
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ ] 79.5kb
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 426kb
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ ] 257kb
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ ] 103kb
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ ] 40kb
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 207kb
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนังงานส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 84Kb
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำและพนังงานจ้าง [ ] 102Kb
ประกาศ หลังเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนังงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) [ ] 130Kb
ประกาศ หลังเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนังงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ ] 130Kb
์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ ] 30Kb
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ ] 313Kb
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรคบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ ] 286 Kb
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 52 Kb
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง ปี 2563 [ ] 700 Kb
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] 531 Kb
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] 107 Kb
ประกาศจังหวัดสระแก้ว หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ ] 530 Kb
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ ] 530 Kb
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทาง วินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ ] 530 Kb
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคคลากรทาง การศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ ] 530 Kb
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ ] 530 Kb
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ ] 530 Kb
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง(ครึ่งปีหลัง) [ ] 530 Kb
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง(ครึ่งปีแรก) [ ] 518 Kb
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีแรก (ครั้งที่1) [ ] 221 Kb
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ รอบประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ ] 413 Kb
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] 259 Kb
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] 543 Kb
       
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน  
ประกาศ  
รายงานผลการดำเนินงาน  
คำสั่ง  
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty