องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ+++
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  ข้อมูลทั่วไป  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเขาฉกรรจ์ อยู่ห่างจากอำเภอฯ ประมาณ  11  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  102.75  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ 64,219  ไร่ (1 ตร.ม. มี 625 ไร่)

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสระแก้ว และตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด และตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ด้านการเมือง/การปกครอง
เขตการปกครอง
ตำบลเขาสามสิบแบ่งเป็นหมู่บ้านตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่จำนวน 13 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านโคกมัน มีนายดุสิต บุญธรรม เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านขอนขว้าง มีนายประจักร สีดา เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านคลองสิบสาม มีนายบุญน้อม ฉุนกระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านเขาสามสิบ มีนายวิชาญ นาดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านพวงนิมิต มีนายธนโชติ วงศ์ธรรม เป็นกำนัน
หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านเนินตะแบก มีนายสำราญ หัสดง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 ชื่อบ้านหนองโกวิท มีนางสุวรรณะ ประไพ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 ชื่อบ้านหนองคุ้ม มีนายชัยญา ยุบัว เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 9 ชื่อบ้านโคกมะกอก มีนายอนุสรณ์ ฉาวเกียรติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 ชื่อบ้านน้ำอ้อม มีนายพลอย รามภักดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 ชื่อบ้านฝั่งคลอง มีนายสมพงษ์ แสนหาญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 ชื่อบ้านสุขสำราญ มีนายไสว แสงสุด เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 ชื่อบ้านจัดสรร มีนายชโนดม สายจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง มี 1 เขตการเลือกตั้ง  แบ่งเป็น  13  หน่วย

ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
เนื่องจากตำบลเขาสามสิบ  เป็นเขตชนบท  ทำให้การย้ายถิ่นฐานมีบ่อยครั้ง  ประชากรรวมจำนวนทั้งสิ้น  8,202  คน เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร  80  คน/ตารางกิโลเมตร            
ตารางที่  1  แสดงจำนวนประชากรตำบลเขาสามสิบ ประจำปี  2562 ดังนี้.-

ลำดับ

บ้าน

หมู่ที่

จำนวนตามทะเบียนราษฎร์

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านโคกมัน

1

202

233

435

129

2

บ้านขอนขว้าง

2

292

290

582

176

3

บ้านคลองสิบสาม

3

437

457

894

372

4

บ้านเขาสามสิบ

4

288

255

543

228

5

บ้านพวงนิมิต

5

338

326

664

238

6

บ้านเนินตะแบก

6

440

452

892

261

7

บ้านหนองโกวิท

7

204

181

385

101

8

บ้านหนองคุ้ม

8

434

409

843

223

9

บ้านโคกมะกอก

9

278

277

545

159

10

บ้านน้ำอ้อม

10

212

206

418

99

11

บ้านฝั่งคลอง

11

240

266

506

164

12

บ้านสุขสำราญ

12

370

355

725

228

13

บ้านจัดสรร

13

407

436

843

232

 

รวม

13

4,126

4,076

8,202

2610

ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562) 

ช่วงอายุและจำนวนประชากร
1)  อายุแรกเกิด  -  5  ปี                จำนวน           652    คน
2)  อายุระหว่าง  6  ปี  -  10  ปี        จำนวน           552    คน
3)  อายุระหว่าง  11  ปี  -  15  ปี        จำนวน           540    คน
4)  อายุระหว่าง  16  ปี  -  20  ปี       จำนวน           592    คน
5)  อายุระหว่าง  21  ปี  -  25  ปี       จำนวน           564    คน
6)  อายุระหว่าง  26  ปี  -  30  ปี       จำนวน           594    คน
7)  อายุระหว่าง  31  ปี  -  35  ปี        จำนวน           712    คน
8)  อายุระหว่าง  36  ปี  -  40  ปี       จำนวน           759    คน
9)  อายุระหว่าง  41  ปี  -  45  ปี        จำนวน           671    คน
10)  อายุระหว่าง  50  ปี  -  55  ปี      จำนวน           643    คน
11)  อายุระหว่าง  60  ปี  -  65  ปี      จำนวน           550    คน
12)  อายุตั้งแต่  66  ปีขึ้นไป               จำนวน          1,373  คน

สภาพทางสังคม
การศึกษา
1) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม (ร.ร.ขยายโอกาส),  โรงเรียนวัดพวงนิมิต (ร.ร.ขยายโอกาส)  และโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ
2) โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  จำนวน  3  แห่ง
4)  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  จำนวน  1  แห่ง

สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ  จำนวน  1  แห่ง

อาชญากรรม
ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ มีแต่คดีลักลอบเล่นการพนันทั่ว ๆไป

ยาเสพติด
มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การสังคมสงเคราะห์
1)  ผู้สูงอายุในพื้นที่                จำนวน           1,099           ราย
2)  ผู้พิการในพื้นที่                 จำนวน           289            ราย
3)  จำนวนผู้ป่วยเอดส์              จำนวน           8              ราย

ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง

หมู่ที่

ถนนคสล.

ถนนแอสฟัสท์ติก/แคปซีล

ถนนลูกรัง

ราง/ร่องระบายน้ำ

สาย

ความยาวรวม(เมตร)

สาย

ความยาวรวม(เมตร)

สาย

ความยาวรวม(เมตร)

สาย

ความยาวรวม(เมตร)

1

4

1,490

1

2,250

4

4,380

-

-

2

3

1,060

-

-

3

8,220

1

200

3

5

6,358

-

-

5

3,960

1

400

4

2

280

1

13,000

2

5,090

-

-

5

4

2,505

2

3,300

4

12,590

1

203

6

2

380

-

-

3

4,490

-

-

7

7

1,460

-

-

4

4,445

-

-

8

6

1,215

-

-

2

2,300

-

-

9

2

1,310

-

-

2

1,370

-

-

10

3

830

-

-

-

-

-

-

11

4

1,575

-

-

2

3,625

-

-

12

3

1,575

-

-

4

9,870

-

-

13

4

1,963

-

-

2

2,337

-

-

สรุป

39

21,226

4

18,550

37

62,677

1

603

การไฟฟ้า
ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ  ที่อยู่ในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  ยกเว้น  ครัวเรือนที่ย้ายไปอยู่ตามไร่นา ซึ่งบางครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ มีไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ให้  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน เนื่องจากมีการขยายตัวของครัวเรือนอยู่เสมอ

การประปา
มีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน   10   แห่ง 
-  สถานที่ตั้ง   หมู่ที่   2  บ้านขอนขว้าง( 2  แห่ง)
-  สถานที่ตั้ง   หมู่ที่   3  บ้านคลองสิบสาม  
-  สถานที่ตั้ง   หมู่ที่   4  บ้านเขาสามสิบ ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร
-  สถานที่ตั้ง   หมู่ที่   5  บ้านพวงนิมิต 
-  สถานที่ตั้ง   หมู่ที่   6 บ้านเนินตะแบก
-  สถานที่ตั้ง   หมู่ที่   8  บ้านหนองคุ้ม
-  สถานที่ตั้ง   หมู่ที่   9  บ้านโคกมะกอก
-  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่   12  บ้านสุขสำราญ
-  สถานที่ตั้ง   หมู่ที่  11 บ้านฝั่งคลอง ใช้ร่วมกันกับ หมู่ที่ 1  บ้านโคกมัน 

โทรศัพท์
- ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ตำบลเขาสามสิบ ไปรษณีย์ในพื้นที่ขึ้นตรงต่อไปรษณีย์อำเภอเขาฉกรรจ์ ดังนั้น การขนส่งหรือส่งวัสดุ ครุภัณฑ์  จะมีบุรุษไปรษณีย์นำส่งถึงครัวเรือนทุกวัน

ระบบเศรษฐกิจ
การเกษตร
- ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

การประมง
- ลักษณะการประมงในพื้นที่ เป็นการทำประมงเพื่อยังชีพ  ซึ่งเมื่อเพียงพอแล้วถึงจะขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่น ๆ ต่อไป

การปศุสัตว์
1)  ฟาร์มโคนม
2)  ฟาร์มเลี้ยงสุกร
3)  ฟาร์มเลี้ยงไก่
         
การบริการ
1)  โรงสีข้าวขนาดเล็ก              จำนวน  6  แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  1 (2 แห่ง)
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  8
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  11
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  12
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  13       
2)  โรงสีข้าวขนาดใหญ่            จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  11

การท่องเที่ยว
- ลักษณะการท่องเที่ยวในพื้นที่  เป็นการท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ประชาชนในพื้นที่ไม่เน้นการท่องเที่ยงเชิงธุรกิจ

อุตสาหกรรม
1)  โรงงานประกอบสายไฟ         จำนวน  1  แห่ง          ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  12

 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์  ประกอบด้วย
1)  สถานีบริการน้ำมัน(หยอดเหรียญ/ปั๊มหลอด)     จำนวน  1   แห่ง        
2)  ร้านค้าทั่วไป                                จำนวน  76 แห่ง
3)  ร้านบริการเกมส์อินเตอร์เน็ต                  จำนวน  4   แห่ง

 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติิความเป็นมา  

สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์  
แผนที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
     
ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
คนงานจ้างเหมาทั่วไป  
   
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty