องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง+++
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
 
ปี 2564
       
ประกาศ อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ [ ] 111kb
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และรายการห้องชุด (ภดส.4) [ ] 3,423kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มวัว หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก [ ] 1,025kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสิบสาม-หนองโกวิทย์-ดอนดินแดง หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ [ ] 973kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม สายหนองคุ้ม [ ] 517kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง ซอยนางน้อย เดชสา [ ] 517kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร สาย 2/2 [ ] 512kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ สายเนินสะอาดพัฒนา [ ] 520kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต สายพ่อบุญธรรม [ ] 462kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก สายซอย 5 [ ] 481kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ืั้ที่ 5 บ้านพวงนิมิต สายคลองเจริญสุข [ ] 481kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน [ ] 2,271kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง [ ] 3,369kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม สายประดู่ [ ] 488kb
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบน-คลองสิบสาม-หนองนกกะเรียน [ ] 454kb

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ ] 18 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก [ ] 16 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก [ ] 16 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาหมูบ้้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 24 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาหมูบ้้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 23 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 15 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 487-56-0015(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 17 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 17 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 15 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 16 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการประชุมสภา อบต.เขาสามสิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ ] 20 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 289 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 17 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริ(นม)ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 21 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 16 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 16 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 16 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 15 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 15 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 289 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 18 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางประทับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 16 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 15 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง จัดทำห้องอาบน้ำชั่วคราวสำหรับศูนย์กักกันโควิด-19 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 17 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริ(นม)ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง โครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม [ ] 24 kb
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.18004 สายนาบน-บ้านคลองสิบสาม-หนองนกกะเรียน หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง-หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ [ ] 26 kb
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.18006 สายพางนิมิต-หนองคุ้ม-เขาฉกรรจ์-หนองใหญ่ หมู่ที่ 8 [ ] 25 kb
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง [ ] 658kb
ระกาศ วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง [ ] 43kb
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน [ ] 660kb
ประกาศ วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน [ ] 191kb
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้าขอนขว้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ ] 509kb
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ ] 485kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน(เทศกาลสงกรานต์)ประจำปี 2564 [ ] 20kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน(เทศกาลสงกรานต์)ประจำปี 2564 [ ] 167kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาาง หมายเลขทะเบียน กค 289 สระแก้ว [ ] 17kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 8 บ้านหนองคุ้ม [ ] 17kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.เนินตะแบก) [ ] 16kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) [ ] 15kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหาเสริม (นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่องสำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 [ ] 22kb

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง

[ ] 16kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 10 เครื่อง [ ] 16kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 4 เครื่อง [ ] 16kb
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาผัสดุประจำปี 2563 [ ] 1,116kb
ประกาศ สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบน-บ้านคลองสิบสาม-หนองนกกระเรียน [ ] 12,134kb
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ ] 1,100kb
ประกาศ วิธีคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ [ ] 16kb
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถน้ำ [ ] 21kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 9 เครื่อง [ ] 160kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จำนวน 3 เครื่อง [ ] 17kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 4 เครื่อง [ ] 154kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 10 เครื่อง [ ] 16kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง [ ] 16kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ เดือนมีนาคม 2564 [ ] 20kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เดือนมีนาคม 2564 [ ] 20kb
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอีพวง หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต [ ] 24kb
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายอำคา ไชยจำ [ ] 203kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการอบรมส่งเสริมการจักสานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ [ ] 19kb
ประกาศ วิธีคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ [ ] kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ [ ]  
ประกาศ กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ ] 36 kb
ประกาศ วิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก [ ] 16 kb
ประกาศ วิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม [ ] 16 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม [ ] 17 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองช้างตาย หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม [ ] 17 kb
ประกาศ วิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ [ ] 16 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ีที่ 4 บ้านเขาสามสิบ [ ] 157 kb
ประกาศ วิธีการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคลองช้างตาย หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม [ ]  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก [ ]  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ [ ]  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ [ ]  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองทรัพย์-คลองจาน หมู่ที่8 บ้านหนองคุ้ม [ ]  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองทราย หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม [ ]  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ [ ]  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองช้างตาย หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก [ ] 17 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต [ ] 17 kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม [ ] 17 kb
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.18004 สายนาบน-บ้านคลองสิบสาม-หนองนกกระเรียน หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง-หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ ตำบลเขาสามสิบ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,240 เมตร หนา 0.15 เมตร [ ] 699 kb
ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกคลองโคกมัน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 424 kb
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายพวงนิมิต-หนองคุ้ม-เขาฉกรรจ์ หมู่ 8 บ้านหนองคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 421 kb
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอตกรีตเสริมเหล็กสายนาบน-บ้านคลองสิบสาม-หนองนกกะเรียน หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง-หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ [ ] kb
พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2564 [ ] kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอก คลองโคกมัน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน [ ] kb
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.18006 สายพวงนิมิต-หนองคุ้ม-เขาฉกรรจ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม [ ] kb
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงนิมิต-หนองคุ้ม-เขาฉกรรจ์-หนองใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม [ ] 552 kb
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโคกมัน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 69,000 ลูกบาศก์เมตร [ ] 660 kb
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 236 kb
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน [ ] 477 kb
       
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 - 2563
       
     
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติิความเป็นมา  
สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์  
แผนที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
     
ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrith องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty