องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง+++
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
 
 
ปี 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 31 kb
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) [ ] 4,201 kb
ขอขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) [ ] 145kb
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง [ ] 309 kb
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 138 kb
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 117 kb
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง [ ] 309 kb
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริหารรับชำระภาษี ประจำปี 2563 [ ] 400 kb
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสระแก้ว [ ] 4,106 kb
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 138 kb
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 117 kb
ประกาศรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 อัตรา [ ] 480 kb
ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดย ไม่เสียค่าธรรมเนียม [ ] 39 kb
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงิน เพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ ] 78 Kb
ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเืดือน กรกฎาคม 2563 [ ] 548 Kb
ประกาศ กำหนดเขตพื้นที่ืทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เีสียค่าธรรมเนียม [ ] 39 Kb
วิธีการคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.18001 สายบ้านโคกมัน - ฝั่งคลอง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,255 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] 259 Kb
วิธีการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโคกเงิน กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] 192 Kb
วิธีการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก [ ] 192 Kb
วิธีการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 18004 สายนาบน - บ้านคลองสิบสาม - หนองนกกระเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร เนื้องานหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] 178 Kb
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ ] 28 Kb
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.18001 สายบ้านโคกมัน - ฝั่งคลอง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,255 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] 319 Kb
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 18004 สายนาบน - บ้านคลองสิบสาม - หนองนกกระเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร เนื้องานหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] 516 Kb
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีถึงถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 248 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] 90 Kb
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีถึงถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 248 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] 90 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก สายโคกสูง [ ] 25 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ] 18 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 19 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มประดับดอกไม้สดและพุ่มดอกไม้สดเพื่อใชในพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ ] 24 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กบ้านเขาสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 19 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 20 Kb
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดูเด็กแรกเกิด(ผู้ขอขึ้นทะเบียน รอบเดือน มกราคม 2563 (รอบที่ 1) [ ] 84 Kb
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 16 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก 1 เมตร จำนวน 13 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 22 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 19 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 143 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ] 24 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการ ผู้ก่อการดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 148 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่าง(เช้า-บ่าย)และอาหารกลางวัน ตามโครงการผู้ก่อการดี กิจกรรมที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 21 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ] 24 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่าง(เช้า-บ่าย)และอาหารกลางวัน ตามโครงการผู้ก่อการดี กิจกรรมที่ 2-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 21 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 20 Kb
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(ผู้ขอขึ้นทะเบียน รอบเดือน มกราคม 2563 (รอบที่2) [ ] 308 Kb
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะที่ 1 สายประปา หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก [ ] 829 Kb
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(ผู้ขอขึ้นทะเบียนรอบเดือน มกราคม 2563 (รอบที่2) [ ] 65 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 25 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 หนา 0.15 เมตร สายประดู่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 26 Kb
86ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 23 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง กว้าง 6 เมตร ยาว 1200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร [ ] 199 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ กว้าง 6 เมตร ยาว 1700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.14 เมตร [ ] 202 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร กว้าง 6 เมตร ยาว 1900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.17 เมตร [ ] 200 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ กว้าง 6 เมตร ยาว 2340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร [ ] 189 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 1700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.24 เมตร [ ] 195 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม กว้าง 5 เมตร ยาว 2500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.11 เมตร [ ] 192 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.14 เมตร [ ] 192 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม กว้าง 5 เมตร ยาว 1800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร [ ] 199 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม กว้าง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร [ ] 204 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก กว้าง 5 เมตร ยาว 1300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร [ ] 199 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม กว้าง 5 เมตร ยาว 1800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.14 เมตร [ ] 25 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิท กว้าง 6 เมตร ยาว 2250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 [ ] 202 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก กว้าง 6 เมตร ยาว 1800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร [ ] 195 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก กว้าง 6 เมตร ยาว 2500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.16 เมตร [ ] 25 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต-หนองคุ้ม กว้าง 6 เมตร ยาว 2200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร [ ] 25 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานกาชาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 21 Kb
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(ผู้ขอขึ้นทะเบียน รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รอบที่1) [ ] 59 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างเช้าและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 17 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 16 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 17 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 17 Kb
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ ] 1,231kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 19 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 19 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 24 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคชีนโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเครื่องหมายประจำสัตว์ ใบรับรองการฉีดวัคชีนเข็มฉีดยาและไซริงค์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขนัขบ้า ตามพระปณิธาน.. [ ] 34 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 29 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTY)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 27 Kb
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(ผู้ขอขึ้นทะเบียน รอบเดือน มีนาคม 2563(รอบที่1) [ ] 60 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร ระยะที่ 1 สายเนินผาทอง หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 27 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร ระยะที่ 1 หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 27 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร ระยะที่ 1 สายเนินผาทอง หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 27 Kb
54การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 2-2563 [ ] 19 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมครูแดร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 21 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 20 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสบาย ถนนกว้าง 5 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง ระยะที่ 1 ยาว 160 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 26 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง(เช้า-บ่าย)และอาหารกลาง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 25 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 25 Kb
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563 [ ] 31 Kb
รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน [ ] 21 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 6334 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 22 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 81-5664 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 18 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 289 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 18 Kb
ประกาศผู้ชนะารเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มประดับดอกไม้สด โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉาพเจาะจง [ ] 18 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 16 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 16 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองนาใน หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ [ ] 25 Kb
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 29 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสูง หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ [ ] 25 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิท [ ] 25 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 4 บ้านเขาสามสิบ สายกม0 [ ] 24 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม สายอุ่นเย็น [ ] 24 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง สายขอนขว้าง-สุขสำราญ [ ] 25 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน สายบะตองเสี้ยน [ ] 25 Kb
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 3-2563 [ ] 20 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรต และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 22 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 21 Kb
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ครั้งที่ 2 [ ] 33 Kb
ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จัดซื้อชุดพ่นสารเคมี และหน้ากากพ่นสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 19 Kb
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(ผู้ขอขึ้นทะเบียน รอบเดือน เมษายน 2563 (รอบที่1) [ ] 66 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรายฉัตร ระยะที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง [ ] 26 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.สุวิทย์ ขอนรัง ระยะที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง [ ] 26 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเจริญสุข หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต [ ] 26 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อบุญธรรม หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต [ ] 26 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 21 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคุ้ม โคกเงิน กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร [ ] 28 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม สายหนองคุ้ม-บ้านน้ำอ้อม [ ] 25 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต สายพวงนิมิต-หนองคุ้ม [ ] 25 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก สายซอยกลางหมู่บ้าน [ ] 24 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม สายซอยท้ายวัดบ้านน้ำอ้อม [ ] 25 Kb
ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงนเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ ] 310 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 10 บ้านน้ำอ้อม สายซอยท้ายวัดบ้านน้ำอ้อม [ ] 25 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 11 บ้านฝั่งคลอง สายอบต.สุวิทย์ [ ] 25 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 12 บ้านสุขสำราญ สายคลองสิบสามใต้ [ ] 25 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร สายบ้านสวนนายขจร [ ] 25 Kb
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก สายโคกสูง [ ] 25 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 18 Kb
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั้งที่ 4-2563 [ ] 20 Kb
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ ] 669 Kb
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ ] 698 Kb
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 407 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและดวงโคมไฟสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 180 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงโคมไฟสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 164 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.เขาสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] 166 Kb
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 38 Kb
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] 75 Kb
ราคาประเมินที่ดินเขาสามสิบ [ ] 916 Kb
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสระแก้ว [ ] 4106 Kb
แบบ ภดส. 4 แนบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4 [ ] 37 Kb
แบบ ภดส. 3 แนบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) [ ] 3685 Kb
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) [ ] 356 Kb
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโคกเงิน กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร บ้านคลองสิบสาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 87 Kb
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโคกเงิน กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร บ้านคลองสิบสาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ ] 450 Kb
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ ] 582 kb
ประกาศ กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษนาหรือสิ่งอื่นใดรุกล่ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว [ ] 196kb
       
ปี 2562    
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] 367 Kb
วิธีการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 367 Kb
วิธีการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 315 Kb
วิธีการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพวงนิมิต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 219 Kb
วิธีการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 163 Kb
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ ] 2,156 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 212 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 289 Kb
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 290 Kb
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติิความเป็นมา  
สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์  
แผนที่  
ทำเนียบผู้บริหาร  
     
ฝ่ายบริหารและบุคลากร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
   
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrith องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty