องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ITA+++
 
  ประกาศ อบต.เขาสามสิบ
 
 
ประกาศยกเลิกสำเนาการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ ] 57 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ ] 61 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ ] 58 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ ] 59 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ [ ] 57 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ ] 58 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาการรับชำระภาษีป้าย [ ] 358 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาผลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ ] 62 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาผู้ป่วยเอดส์ [ ] 61 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาเพื่อการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ ] 63 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาเพื่อการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ ] 63 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาเพื่อการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ ] 63 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาเพื่อการแจ้งขุดดิน [ ] 62 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนารับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา [ ] 60 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนารับเรื่องรางร้องทุกข์ [ ] 57 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ ] 62 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค [ ] 54 Kb
ประกาศยกเลิกสำเนาให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณะภัยให้กับประชาชน [ ] 56 Kb
ITA  
คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
แผนขั้นตอนการปฏิบัตงาน  
การลดขั้นตอนสำนักปลัด  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
คำสั่ง อบต.เขาสามสิบ ITA  
ประกาศ อบต.เขาสามสิบ  
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
รายงานการดำเนินการ  
คุณธรรมและความโปร่งใส  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
     
     
   
   
   
   
   
   
   
      QR Link    
         
      Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ  
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty