องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  คู่มือประชาชน
 
 
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ ] 174 Kb
       
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ ] 194 Kb
       
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ ] 171 Kb
       
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ ] 279 Kb
       
การขออนุญาตจัดตั้งสถานีที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร [ ] 188 Kb
       
การรับชำระภาษีป้าย [ ] 170 Kb
       
การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่์ [ ] 169 Kb
       
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ ] 218 Kb
       
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ ] 183 Kb
       
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ ] 219 Kb
       
การแจ้งถมดิน [ ] 175 Kb
       
การแจ้งขุดดิน [ ] 176 Kb
       
การขอรับความช่วยเหลือเวลาเกิดสาธารณภัย [ ] 156 Kb
       
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน [ ] 172 Kb
       
การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค [ ] 166 Kb
       
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ ] 167 Kb
       
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ ] 174 Kb
       
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ ] 186 Kb
       
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
     
QR Link  
 
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   

 

 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrith องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty