องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.    
คู่มือ วินัยและการรักษาวินัยของพนังงานส่วนตำบล [ ] 647kb
คู่มือ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและกลยุทธการบริหารงานบุคคล [ ] 574kb
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 912Kb
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ [ ] 133Kb
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ ] 156 Kb
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ ] 156 Kb
ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ ] 156 Kb
ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ ] 156 Kb
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ ] 156 Kb
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ ] 156 Kb
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ ] 156 Kb
คู่มือจัดทำงบประมาณ [ ] 156 Kb
คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ ] 156 Kb
คู่มือการปฏิบัติ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท.พ.ศ.2539 [ ] 156 Kb
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ ] 156 Kb
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ ] 156 Kb
คู่มือการเลื่อนระดับ [ ] 156 Kb
คู่มืองานธุรการ [ ] 156 Kb
คู่มือตัวอย่าคำสั่งด้านบุคลากร [ ] 156 Kb
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ ] 156 Kb
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 [ ] 156 Kb
คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ ] 156 Kb
คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ ] 156 Kb
คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี [ ] 156 Kb
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน [ ] 156 Kb
คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี [ ] 156 Kb
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ ] 156 Kb
นโยบายการกำกับที่ดี [ ] 156 Kb
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2562) [ ] 156 Kb
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ [ ] 156 Kb
       
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม    
พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554   156 Kb
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553   156 Kb
กฎกระทรวง พ.ศ.2549   156 Kb
แนวทางการดำเนินงาน   156 Kb
หนังสือกรมแจ้ง อปท.   156 Kb
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน   156 Kb
ความหมายความสำคัญ 5 ส   156 Kb
       
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ    
การกำหนดสายงาน ตำแหน่งและระดับตำแหน่งข้าราชการ   156 Kb
เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)   156 Kb
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)   156 Kb
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)   156 Kb
เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)   156 Kb
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)   156 Kb
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
. นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)   156 Kb
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)   156 Kb
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)   156 Kb
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   156 Kb
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)   156 Kb
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)   156 Kb
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)   156 Kb
นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)   156 Kb
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)   156 Kb
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)   156 Kb
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)   156 Kb
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)   156 Kb
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)   156 Kb
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)   156 Kb
ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
โภชนาการ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)   156 Kb
วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   156 Kb
สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   156 Kb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
 
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrith องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By Taweesak_chai