องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++งานกิจการสภา+++
 
  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
 
 
  ปี 2564    
       
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564    
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564    
ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564    
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564    
       
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564    
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564    
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564    
ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564    
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564    
ประกาศเรียกประชุมสภาฯอบต.เขาสามสิบ    
       
  ปี 2563    
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563    
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563    
ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563    
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563    
       
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563    
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563    
ประกาศอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563    
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563    
       
  การประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2563    
แจ้งกำหนดประชุมของคณะกรรมการแปรญัต    
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563    
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563    
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564    
       
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2563    
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563    
ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563    
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563    
  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2563    
ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ ] 219 Kb
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2/2563 [ ] 219 Kb
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ ] 556 Kb
ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ ] 219 Kb
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2/2563 [ ] 219 Kb
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ ] 556 Kb
       
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563    
ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ ] 645 Kb
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1/2563 [ ] 645 Kb
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ ] 335 Kb
หนังสือรับ การขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ ] 323 Kb

หนังสือส่ง ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

[ ] 274 Kb
       
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563    
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2563 [ ] 28 Kb
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1/2563 [ ] 142 Kb
ประกาศขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ ] 89 Kb
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ ] 253 Kb
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ ] 115 Kb
       
ปี 2562
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] 28 Kb
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 -2562 [ ] 1519 Kb
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/2562 [ ] 145 Kb
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ ] 118 Kb
บันทึกประชุมสภา วิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 -2562 [ ] 167 Kb
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ ] 105 Kb
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 -2562 [ ] 157 Kb

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2/2562

[ ] 131  Kb
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ ] 105 Kb
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 -2562 [ ] 499 Kb
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ ] 118 Kb

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2562

[ ] 133 Kb
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 -2562 [ ] 512 Kb
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 [ ] 105 Kb
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 -2562 [ ] 158 Kb
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ ] 105 Kb
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2562 [ ] 131Kb
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 -2562 [ ] 304 Kb
ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ ] 69 Kb
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2562 [ ] 131 Kb
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 [ ] 107 Kb
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนงานบุคลากร  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
รายงานทางการเงิน  
งานกิจการสภา อบต.  
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrith องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty