องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร+++
 
  LPA
 
 
โครงสร้าง อบต. [1] 166 Kb
  ข้อมูลผู้บริหาร [2]  
อำนาจหน้าที่ [3] 81 Kb
แผนพัฒนาหน่วยงาน [4] 86 Kb
  ข้อมูลการติดต่อ [5]  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [6]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ [7]  
  Q&A [8] 108 Kb
  Social Network [9] 63 Kb
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [10] 68 Kb
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน [11] 135 Kb
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [12] 69 Kb
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [13]  
  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [14]  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [15] 111 Kb
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [16]  
E-Service [17] 234 Kb
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [18] 52 Kb
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [19] 80 Kb
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [20]  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [21] 561 Kb
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี [22] 561 Kb
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [23] 88 Kb
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [24] 256 Kb
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [25] 307 Kb
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [26] 561 Kb
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [27] 176 Kb
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [28]  
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [29] 561 Kb
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [30] 561 Kb
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [31] 561 Kb
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [32] 561 Kb
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [33] 561 Kb
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [34] 561 Kb
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [35] 561 Kb
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [36] 561 Kb
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [37] 561 Kb
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [38] 561 Kb
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [39] 561 Kb
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [40] 561 Kb
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [41] 561 Kb
ฐานข้อมมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลเขาสามสิบ [42] 107 Kb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
     
QR Link  
Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ
 
   
   
   
   
 

 

   
   
   
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
                 
                 
                 
 
  Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-petty