“ตำบลเขาสามสิบ” บนพื้นที่ประมาณ 102.75 ตารางกิโลเมตร เขาที่มีจำนวน 30 ลูก เนื่องจากสมัยก่อนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ได้มีผู้คนอพยพมาบุกเบิกทำกินในพื้นที่นี้ซึ่งมองเห็น ภูเขาอยู่ทั่วไป ประมาณว่ามีเขาอยู่ 30 ลูก จึงเรียกว่าบ้านเขาสามสิบขึ้นอยู่กับตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกออกจากตำบลเขาฉกรรจ์ ตั้งเป็นตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน


ยินดีต้อนรับสู่ ตำบลเขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

               รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


1) ข้อร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
        - ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
มีจำนวน 3 เรื่อง
       2.1. เรื่องถนนชำรุด ถนนบ้านสุขสำราญ – บะโดน ดำเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามรายละเอียดทุกประการ
       2.2. เรื่องถนนชำรุด ถนนบ้านนาบน – บ้านคลองสิบสาม(2จุด) ดำเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามรายละเอียดทุกประการ
       2.3. เรื่องถนนชำรุด ถนนลูกรังบ้านหนองคุ้ม ดำเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามรายละเอียดทุกประการ
 
 
                                         
                      


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 PHONE: (037) 561911 FAX: (037) 561912