องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000  
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม ติดต่อสอบถาม  
+++ยินดีต้อนรับสู่ เว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว+++
 
 
- | | | ข่าวประชาสัมพันธ์ | | | -
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  
     
ประสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  
     
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และรายการห้องชุด (ภดส.4)   
     
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง  
     
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริหารรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ     
  ดูทั้งหมด : ที่นี่  
     
- | | | ข้อมูลทั่วไป | | | -
ประวัติิความเป็นมา  
สัญลักษณ์  
ข้อมูลทั่วไป  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
แผนที่  
โครงสร้างส่วนราชการ  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  
     
- | | | ฝ่ายบริหารและบุคลากร | | | -  
ทำเนียบผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบ  
คณะที่ปรึกษานายก  
สำนักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
     
- | | | แผนพัฒนาท้องถิ่น | | | -  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
การติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนงานบุคลากร  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  
งานทางการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  
งานกิจการสภา อบต.  
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
     
- | | | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | | | -  
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ  
วารสาร อบต.  
การจัดองความรู้  
งาน สปสช  
กฏหมายน่ารู้  
กฏหมายและระเบียบท้องถิ่น  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC  
ข้อมูลการท่องเที่ยว  
คู่มือประชาชน  
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ  
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.  
การแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง  
การเขียนทะเบียนประวัติ  
เจตจำนงของผู้บริหาร  
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
สรุปผลการดำเนินโครงการ  
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ข้อมูลอื่น ๆ  
- | | | คุณธรรมและความโปร่งใส | | | -  
ข้อมูลพื้นฐาน  
การบริหารงาน  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
 
   
 
   
  - | | | ข่าวประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง อบต.เขาสามสิบ | | | - คลิกที่นี่
   
  - | | | ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม อบต.เขาสามสิบ | | | -
 
 
     
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564...  

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเฝ้าระวัง ป้องการ และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19)

     
 
     

โครงการจิตอาสาเราทำวามดี ด้วยหัวใจประจำเดือนมีนาคม 2564...

  โครงการซุมผู้เฒ่าเว่าความหลัง เดือนมีนาคม...
        ดูทั้งหมด : ที่นี่    
     
   
 
 
ประกาศ สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสิบสาม-หนองโกวิทย์-ดอนดินแดง หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์
Download : ที่นี่
 
   
 
ประกาศ สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มวัว หมู่ที่ 6 บ้านเนินตะแบก
Download : ที่นี่
   
 
ประกาศ สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ืั้ที่ 5 บ้านพวงนิมิต สายคลองเจริญสุข
Download : ที่นี่ 
   
ประกาศ สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง ซอยนางน้อย เดชสา  
Download : ที่นี่  
   
ประกาศ สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคุ้ม สายหนองคุ้ม  
Download : ที่นี่  
   
  ดูทั้งหมด : ที่นี่
 
      QR Link เว็ปไซต์  
       
      Web : อบต.เขาสามสิบ Fb : อบต.เขาสามสิบ  
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานกิจกรรม สมุดเยี่ยม แผนที่ ติดต่อสอบถาม Privacy Policy
 
               
                 
                 
 
                            Copyrigth องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ By i-Petty