“ตำบลเขาสามสิบ” บนพื้นที่ประมาณ 102.75 ตารางกิโลเมตร เขาที่มีจำนวน 30 ลูก เนื่องจากสมัยก่อนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ได้มีผู้คนอพยพมาบุกเบิกทำกินในพื้นที่นี้ซึ่งมองเห็น ภูเขาอยู่ทั่วไป ประมาณว่ามีเขาอยู่ 30 ลูก จึงเรียกว่าบ้านเขาสามสิบขึ้นอยู่กับตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกออกจากตำบลเขาฉกรรจ์ ตั้งเป็นตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน


ยินดีต้อนรับสู่ ตำบลเขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
     
ภาพกิจกรรมประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2562
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    นายกฯ-มีส่วนร่วมต่อต้านทุจริต
การจัดการความเสี่ยงนายกฯ-มีส่วนร่วม   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน1
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ-ปี2562
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร   ประเมินความเสี่ยงนายกฯ-มีส่วนร่วมต่อต้าน
แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ-ขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร-มีส่วนร่วมต่อ   มาตรการป้องกันการรับสินบน  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ได้ออกจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ 2562
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
KMอบต.เขาสามสิบ
แผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561-2563
รายงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ภารโรง)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
สรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2560
  ประกาศ แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 รายละเอียดที่นี่....
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล รายละเอียดที่นี่....
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 54 รายการ
เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตฯ
ประจำปี 2557


 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ม.7  
 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน  
 ประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียงบ้านหนองโกวิท  
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองโกวิท ตำบลเขาสามสิบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล-หมู่ที่-9-บ้านโคกมะกอก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคสลหมู่ที่-5-บ้านพวงนิมิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคสล-หมู่ที่-2-บ้านขอนขว้าง
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริิมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านโคกมะกอก
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 บ้านขอนขว้างด้วยวิธี E-bidding
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5 บ้านพวงนิมิตด้วยวิธี E-bidding
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โคกมัน-ฝั่งคลอง
ก่อสร้างถนรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสวน-ขอนขว้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินผาทอง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดขอนขว้าง-กลุ่มบะโดน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5,หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะแบก - บ้านน้ำอ้อม
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินผาทอง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5,6,10 ระยะที่ 3
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต-สายบ้านโคกมัน-ฝั่งคลอง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต-สายบ้านโคกมัน-ฝั่งคลอง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน-คสล.ม.5-6-10-ระยะที่-3
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง-ก่อสร้าง-คสล.ม.12
 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-คสล.ม.12
 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง-ก่อสร้าง-คสล.ม.2
 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-คสล.ม.2
 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางขยายเขตประปา-ม.3
 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ขยายเขตประปา-ม.3
 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง-ก่อสร้าง-คสล.ม.5-6-10
 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-คสล.ม.5-6-10
 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง-ก่อสร้าง-คสล.ม.8
 ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-คสล.ม.8
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล-ม.5-บ้านพวงนิมิต
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศพด.บ้านเนินตะแบก-ม.6-ขนาด-51-8
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง-คสล.-ม.4และม.13
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง-คสล.-บ้านจัดสรรม.13
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหมู่ที่-7
 ประกาศรายชื่อ_โครงการก่อสร้างถนนคสล.-บ้านจัดสรรม.13
 ประกาศรายชื่อ_โครงการก่อสร้างอาคารศพด.เนินตะแบกม.6
 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างประปา-ม.13และม.4
 ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
 ประกาศรายชื่อโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิไ้ด้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิไ้ด้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน-2
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.5ม.6ม.10
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน-คสล.-ม.11
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.-ม.13-บ้านจัดสรร
ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน-บ้านโคกมะกอก-ม.90001
ประกาศสอบราคาโครงการสร้างร่องระบายน้ำ-ม.7-บ้านหนองโกวิท
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างผิวทางเคพซีล หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง_ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร-ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมผู้สูง
ประกาศสอบราคาปรับปรุงทางเข้าที่ทำการ-อบต.เขาสามสิบ-พร้อมรางระบายน้ำ
ประกาศสอบราคาขุดลอกคลองหน้าฝาย-บ้านเนินตะแบก หมู่ที่ 6
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก หมุ่ที่ 6
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 13
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน-คสล.-หมู่ที่.1
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน-คสล.-หมู่ที่.4
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน-คสล.-หมู่ที่.6
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน-คสล.-หมู่ที่.10
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาปรับปรุง ศพด.เขาสามสิบ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ อบต.เขาสามสิบ
สอบราคาซื้อกล้องและติดตั้งกล้อง CCTV  จำนวน 8 จุด
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10
โครงการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจอาเซียน 2558

 
ประเพณีสู่ขวัญข้าว
เนื่องจากต.เขาสามสิบประกอบอาชีพหลักคือการทำนาจึงมีการ “ลงแขก” ช่วยกันทำนา เสร็จแล้วจึง สู่ขวัญข้าว
รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
อบต. เขาสามสิบร่วมกับสถานศึกษาในตำบล
ร่วมกันเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

อวยพรปีใหม่
นายก อบต.เขาสามสิบ
และปลัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.
อวยพรปีใหม่ท่านนายอำเภอเขาฉกรรจ์


ร่วมรับเสด็จ
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ 2 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม
ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้สูงอายุ ผู้ฐานะยากจน ผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการ
โครงการคลีนิคแก้จน
ฝึกอบรมโครงการคลีนิคแก้จนคนเขาสามสิบ กิจกรรม ฝึกอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ศาลากลางบ้านโคกมะกอก ม.9 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างดี
           
อบต.เขาสามสิบ จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยหนาว)
มอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ
 
 
                                         
                      


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 PHONE: (037) 561911 FAX: (037) 561912